Inschrijvingen

Gedurende het schooljaar kan u, na telefonische afspraak via het nummer 03 886 69 09, inschrijven bij de directie van de school en vrijblijvend de klasjes bezoeken met uw kind.

Documenten

Bij de inschrijving moet een geldig identiteitsbewijs van het kind worden voorgelegd dat de juiste geboortedatum en de verwantschap aantoont.

Bij inschrijving van een kind voor de lagere school nemen wij het rapport van de vorige school als leidraad.

Voorrangsregeling en startdatum van de inschrijvingen

Via deze tijdslijn kan u snel bekijken wanneer u het beste uw zoon/dochter komt inschrijven. 
De inschrijvingen kunnen ten vroegste starten op de eerste schooldag van maart van het voorafgaande schooljaar. De algemene regel is dat leerlingen chronologisch worden ingeschreven

Toelatingsvoorwaarden kleuters

Kleuters vanaf 2,5 jaar mogen in het kleuteronderwijs op verschillende data instappen.
Opgelet: U moet uw dochter/zoon aanmelden via de computer op de website van de gemeente Willebroek!
Een kleuter die de leeftijd van 3 jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven zonder rekening te houden met de instapdata.
 

Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs

Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar. In principe duurt het lager onderwijs 6 jaar.
Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan al in het lager onderwijs ingeschreven worden. Deze afwijking blijft beperkt tot 1 jaar. De ouders nemen hieromtrent een beslissing na voorafgaandelijk advies van de klassenraad en het bevoegde CLB.

GO! basisschool 't Venneke
Kerkstraat 4
2830 Willebroek
T 03 886 69 09
info@tvenneke.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be